0

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego eo Networks S.A.

 

§ 1.
Informacje ogólne.

 1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji przekazywanych w ramach Serwisu i jest skierowana do Użytkowników Serwisu.
 2. Operatorem Serwisu jest eo Networks S.A. (ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332547, NIP 527-260-44-18, REGON 141905973, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 205 937,90 zł w całości opłacony.
 3. W ramach Serwisu eo Networks S.A. przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu jako Administrator danych osobowych (ADO) w ramach środków elektronicznego porozumiewania się na odległość. Dołożyliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia jak największej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu.
 4. ADO przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu na zasadach określonych niniejszą Polityką prywatności.
 5. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zgodzie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 6. W ramach Serwisu funkcjonuje:
  • strona internetowa objęta niniejszą Polityką prywatności: www.sklep.eo.pl (Strona internetowa lub Witryna).
  • kanały społecznościowe ADO określone w § 8, do których niniejszą Politykę prywatności stosuje się odpowiednio.
 7. Dochodzić praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w § 12 niniejszej Polityki prywatności lub uzyskać dodatkowe informacje można u Inspektora Ochrony Danych - Magdaleny Kusek-Krzykowskiej.
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych ADO:
  • pisemnie: ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa lub
  • mailowo: iod@eo.pl
 8. Kontakt z ADO możliwy jest także za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej.

 

§ 2.
Dostarczenie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny.

 1. ADO za pośrednictwem Serwisu pozyskuje informacje o Użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach kontaktowych informacje;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka");
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez ADO wyłącznie wówczas, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła ADO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z ADO, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  3. przetwarzanie jest niezbędne ADO do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  4. przetwarzanie jest niezbędne ADO do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO);
  5. przetwarzanie jest niezbędne ADO do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
  6. przetwarzanie jest niezbędne ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  7. dane osobowe powierzono ADO jako podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe Użytkownika przez innego Administratora do przetwarzania.
 3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe bez podawania ADO informacji o Użytkowniku, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli jednak przetwarzanie danych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, każdorazowo zwracamy się o zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. Potrzeba podania danych osobowych przez Użytkownika w zakresie objętym niniejszą Polityką prywatności może wynikać z przepisów ustawowych bądź na potrzeby procedowania reklamacji, zastrzeżeń lub zapytań dotyczących produktów lub usług ADO. Dane te udostępniane są ADO za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego na Stronie internetowej lub mailowo. Brak dostarczenia danych osobowych w postaci nazwy firmy/imienia i nazwiska oraz adresu e-mail może uniemożliwić ADO rozpatrzenie reklamacji/wniosku/zapytania.
 4. Warunki świadczenia usług oraz warunki sprzedaży sklepu internetowego określa Regulamin Sklepu internetowego B2B sklep.eo.pl, dostępny na stronie http://www.sklep.eo.pl/terms_and_conditions. Na poczet wykonania umowy zawieranej na odległość przez Sklep internetowy podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem takiej umowy może być wymagane podanie ADO dodatkowych danych osobowych określonych w Regulaminie Sklepu internetowego B2B sklep.eo.pl.

 

§ 3.
Informacje w formularzach.

 1. Strona internetowa zawiera funkcjonalności umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z ADO. Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z ADO pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, przekazane tą drogą dane osobowe są automatycznie przetwarzane.
 2. Serwis zbiera informacje za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na Stronie internetowej podanych dobrowolnie przez Użytkownika.
 3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (takiej jak oznaczenie czasu, adres IP, typu przeglądarki, język Użytkownika).
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia, reklamacji, zapytania lub kontaktu handlowego.
 5. Cześć danych podanych w formularzach może być przekazana podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – serwisom obsługującym płatności, dystrybucję czy też innym podmiotom, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

§ 4.
Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Składa się z on ciągu znaków, za pośrednictwem którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika poprzez jego adres IP, lokalizację i stosowany język, i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Za pomocą plików cookie, ADO może zapewnić Użytkownikom strony internetowej bardziej przyjazną dla Użytkownika stronę.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Mogą one zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej (patrz § 5).
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Dlatego koniecznym jest świadome podjęcie decyzji Użytkownika odnośnie ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika w zakresie plików cookies.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Szczegółowe informacje o komponentach zewnętrznych zintegrowanych ze Stroną internetową znajdują się w § 8 niniejszej Polityki prywatności.

 

§ 5.
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

 

§ 6.
Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Strona internetowa gromadzi szereg ogólnych informacji w razie automatycznego wywołania lub wywołania przez Użytkownika. Informacje takie są przechowywane jako logi serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazw stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  7. informacje o systemie operacyjnym Użytkownika,
  8. informacje o adresie IP Użytkownika,
  9. dane dostawcy Internetu Użytkownika.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem, na którym utrzymywany jest Serwis.
 5. Dane te nie służą do budowania indywidualnego profilu Użytkownika, który byłby podstawą podejmowania decyzji wobec Użytkownika. Dane te służą prawidłowej edycji i optymalizacji zawartości Strony internetowej. Dane te mogą być wykorzystywane także przez organy ścigania na wypadek działalności mającej charakter niedozwolony. Dane te podlegają również zanonimizowanej analizie pod kątem statystycznym w celu zwiększenia ochrony danych Użytkownika. Anonimowe dane logów serwera zapisywane są osobno od innych danych osobowych.

 

§ 7.
Komentowanie.

 1. Strona internetowa umożliwia Użytkownikom dodawanie indywidualnych komentarzy ogólnie dostępnych na Stronie internetowej bądź dokonywania przez nią oceny produktów lub usług.
 2. Funkcjonalności kanałów społecznościowych wykorzystywanych przez ADO, o których mowa w §8, umożliwiają Użytkownikom możliwość dodawania indywidualnych komentarzy.
 3. Komentarze umożliwiają użytkownikom publikowanie własnych treści, które nie mogą jednak naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, a w szczególności treści zakazanych lub obscenicznych oraz danych osobowych. Należy mieć świadomość, że treść ta może być komentowana przez innych użytkowników, którzy mogą wchodzić w polemikę z pozostałymi Użytkownikami. Komentarze są przechowywane i publikowane, a także informacja o dacie komentarza i Użytkowniku (imię/nazwisko/pseudonim/ewentualnie zdjęcia publikowanego przez Użytkownika w ramach jego konta na kanale społecznościowym). Ponadto rejestrowany jest także adres IP przydzielony podmiotowi danych przez dostawcę usług internetowych (ISP). To przechowywanie adresu IP odbywa się ze względów bezpieczeństwa, w celach statystycznych oraz w przypadku, gdy osoba, której dotyczą dane, narusza prawa osób trzecich lub publikuje nielegalne treści za pośrednictwem danego komentarza.
 4. ADO uprawniony jest do usuwania treści naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, a w szczególności treści zakazane lub obsceniczne. ADO nie jest jednak w stanie śledzić ruchu na stronie w czasie rzeczywistym. W związku z tym każdy Użytkownik zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na to, jakie treści publikuje.
 5. Publikacja zdjęć Użytkowników bądź osób trzecich przez ADO możliwa jest wyłącznie za ich zgodą.
 6. Użytkownicy we własnym zakresie powinni zapoznać się z politykami prywatności dot. kanałów, o których mowa w §8, i ustawić preferencje dostępnych bądź publikowanych przez nich treści w związku z wyświetleniem kanału społecznościowego lub downloadowaniem na nim jakichkolwiek treści.

 

§ 8.
Komponenty zewnętrzne.

 1. Przy każdym wywołaniu Strony internetowej (poprzez link lub właściwą zakładkę), przeglądarka internetowa Użytkownika automatycznie wywołuje pobranie przekierowania na stronę innego Administratora, celem pobrania danych innej strony, co następuje przez pochodzącą od niego wtyczkę (komponent zewnętrzny zintegrowany ze Stroną internetową). W trakcie tego procesu technicznego podmiot ten jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę Strony internetowej odwiedził Użytkownik.
 2. Facebook służy wirtualnej komunikacji w ramach sieci społecznościowej w Internecie. Sieć ta może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook posiada funkcjonalności umożliwiające tworzenie profili osobistych użytkowników, zarówno prywatnych, jak i biznesowych. Facebook jest bardzo mocno oparty o przekaz zdjęć.
 3. Właścicielem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych lub Kanady, Administratorem Facebooka jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia.
 4. Listę wtyczek Facebooka można uzyskać pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
 5. Polityka ochrony danych Facebooka dostępna jest pod adresem https://facebook.com/about/privacy/. Użytkownik znajdzie tam informacje, jakie środki podjąć celem eliminacji transmisji danych z Facebookiem.
 6. Facebook, Inc. przystąpił do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA zapewniającego ochronę danych osobowych na poziomie porównywalnym z ochroną obowiązującą w Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów rozporządzenia UE 2016/679 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) - https://www.privacyshield.gov/.
 7. Strona internetowa posiada zintegrowane komponenty Google Analytics z funkcjonalnością anonimizacji. Google Analytics służy analizie sieci internetowej poprzez zbieranie, gromadzenie i analizę zebranych danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witrynę. W drodze analizy sieci gromadzone są między innymi informacje o stronach internetowych, które uprzednio odwiedził Użytkownik, częstotliwości odwiedzin oraz czasie wyświetlenia. Google Analitics pozwala generować raporty z analizy. Narzędzie to służy optymalizacji strony internetowej.
 8. Operatorem Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
 9. Google Analytics korzysta z aplikacji "_gat. _anonymizeIp”, za pomocą której adres IP Użytkownika, jest skracany przez Google i anonimizowany podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego UE lub EOG.
 10. Google Analitics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają lokalizację Użytkownika. Pozyskiwane w ten sposób dane to adres IP Użytkownika, który służy między innymi do poznania pochodzenia odwiedzających i kliknięć.
 11. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych generowanych przez Google Analytics. W tym celu zainstalować musi dodatek do przeglądarki dostępny pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dodatek blokuje przesyłanie danych do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest rozumiana jako sprzeciw wobec Google do przetwarzania danych.
 12. Polityka Google dotycząca ochrony danych dostępna jest:
  • na stronie: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
  • pod adresem: http://www.google.com/analytics/terms/us. html.
 13. Google LLC i podmioty od niego zależne przystąpiły do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA zapewniającego ochronę danych osobowych na poziomie porównywalnym z ochroną obowiązującą w Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów rozporządzenia UE 2016/679 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) - https://www.privacyshield.gov/ .

 

§ 9.
Newsletter.

Za pośrednictwem Strony internetowej istnieje możliwość zapisania się do newslettera ADO, za pośrednictwem którego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail rozsyłana będzie informacja handlowa ADO. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na newsletter złożone za pośrednictwem Strony internetowej można w każdej chwili cofnąć, klikając w link dotyczący rezygnacji znajdujący się w mailu z newsletterem.

 

§ 10.
Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. ADO może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. ADO przysługuje prawo przekazania danych organom publicznym oraz podmiotom zajmującym się profesjonalnie dochodzeniem należności, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.
 3. Cześć danych podanych w formularzach może być przekazana przez ADO podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi powiązane lub podporządkowane działaniu Serwisu – usługodawcom tele/informatycznym świadczącym usługi na obsługę techniczną funkcjonowania Serwisu, serwisom obsługującym płatności, dystrybucję, firmom dostawczym lub pośredniczącym w dostawie, pocztowym i kurierskim, bankom, firmom zajmującym się prowadzeniem kanału społecznościowego w ramach Serwisu, podmiotom zajmującym się promocją i marketingiem produktów lub usług ADO czy też innym podmiotom, z którymi ADO w tym zakresie współpracuje. Dane dotyczące zamówień Użytkownika (ilości, wartości) mogą być przekazywane w formie raportów do producenta towarów udostępnianych w Serwisie.

 

§ 11.
Czas przetwarzania

 1. Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie jest już konieczne do wykonania umowy, jej rozliczenia (do czasu przedawnienia) lub zainicjowania jej zawarcia zgodnie z wolą Użytkownika.
 2. ADO przetwarza i przechowuje dane osobowe Użytkownika, którego dane dotyczą, jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego je pozyskał i w oparciu o konkretną podstawę prawną. ADO w razie odpadnięcia celu lub podstawy prawnej, w szczególności po upływie okresu, na który je pozyskał, usuwa dane.
 3. Klient, który założył konto w Serwisie, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Serwisu o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne.

 

§ 12.
Prawa Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą

 1. Prawo do udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do uzyskania od ADO w każdym czasie potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące i uzyskania następujących informacji:
  1. jakie jej dane osobowe są przetwarzane,
  2. kategorie przetwarzanych danych osobowych,
  3. cele przetwarzania,
  4. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  5. (w miarę możliwości) planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
  6. informacji o prawie do żądania od ADO sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby uprawnionej oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  7. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby uprawnionej – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  9. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby uprawnionej;
  10. czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z takim przekazaniem.
  ADO dostarcza Użytkownikowi, którego dane dotyczą, na jego żądanie kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Prawo do sprostowania
  Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do żądania od ADO niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. Prawo do bycia zapomnianym
  Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do żądania od ADO niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania lub wnosi sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega ADO;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  Jeżeli ADO upublicznił dane osobowe, a ma obowiązek usunąć te dane osobowe na wyżej wymienionej podstawie, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować Administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by Administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile ich przetwarzanie nie jest niezbędne: a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do żądania od ADO ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. osoba uprawniona, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający ADO sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. okazało się, ze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba uprawniona, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie uprawnionej, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba uprawniona, wniosła sprzeciw – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby uprawionej.
 5. Prawo do przenoszenia danych
  Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do uzyskania od ADO w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła ADO, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony ADO, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  o ile nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO. Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez ADO bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 6. Prawo sprzeciwu
  1. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi bądź gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO), w tym profilowania na tej podstawie. ADO nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
  3. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
  4. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z ADO. Nadto Użytkownik, niezależnie od dyrektywy o prywatności i łączności 2002/58/WE, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 7. Informacja w sprawie zautomatyzowanego podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach oraz profilowania
  1. ADO nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji w stosunku do Użytkownika. ADO nie stosuje profilowania w zakresie innym, niż wskazany niniejszą Polityką prywatności. Informuje się, że Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba że decyzja ta: a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a ADO; lub b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega ADO i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą;
  2. Jeżeli decyzja nie dotyczyłaby szczególnych danych osobowych oraz a) byłaby niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a ADO; b) byłaby dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega ADO i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub c) opierałaby się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, ADO poinformuje o tym i wdrażać będzie właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony ADO, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
 8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
  Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i sądu
  1. Jeżeli ADO nie podejmuje działań w związku z żądaniem Użytkownika, którego dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje go o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
  2. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych środków ochrony prawnej przed sądem każdy Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO. Użytkownikowi, którego prawa dotyczą, ma także prawo wniesienia do sądu skargi na decyzję organu nadzorczego.
  3. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem niniejszego RODO. Postępowanie przeciwko ADO wszczyna się przed sądem państwa członkowskiego, w którym ADO ma siedzibę. Ewentualnie postępowanie takie może zostać wszczęte przed sądem państwa członkowskiego, w którym Użytkownik, którego dane dotyczą, ma miejsce zwykłego pobytu.
 10. Informuje się, że organ nadzorczy właściwy ze względu na siedzibę ADO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

§ 13.
Zabezpieczenie danych.

 1. Użytkownik zobowiązany jest dla własnego bezpieczeństwa zabezpieczyć własną jednostką roboczą, system operacyjny oraz przeglądarkę internetową przed atakami hackerskimi osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw Użytkownika, które wykorzystuje w Serwisie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Użytkownik jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Użytkownika. Użytkownik powinien dla własnego bezpieczeństwa zawiadamiać Serwis niezwłocznie o podejrzeniu korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

 

§ 14.
Zmiana polityki prywatności.

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, o czym Użytkownicy Serwisu zostaną poinformowani na stronie Serwisu a Użytkownicy posiadający założone Konto poprzez wysyłkę na podany adres e-mail.
 2. Niniejsza Polityka prywatności dostępna jest pod adresem www.sklep.eo.pl/privacy_policy i w siedzibie ADO.

Kontakt ze sklepem

Obsługa klienta:
poniedziałek - piątek
9:00 - 17:00