0

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO B2B sklep.eo.pl

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza platforma dostępna pod adresem internetowym www.sklep.eo.pl i jego podstronach, zwana dalej sklep.eo.pl lub Sklep lub Sklep Internetowy prowadzona jest przez: eo Networks S.A. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą eo Networks S.A. (ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332547, NIP 527-260-44-18, REGON 141905973, posiadająca kapitał zakładowy
  w wysokości 205 937,90 zł w całości opłacony, adres poczty elektronicznej: sklep@eo.pl, numer telefonu: (+48) 539 934 286 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora), zwany dalej również Administratorem, Sprzedającym lub Usługodawcą.
 2. Platforma B2B SKLEP.EO.PL - prowadzona przez eo Networks S.A. platforma sprzedaży
  i zakupów hurtowych, na której prowadzony jest Sklep.
 3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej sklep.eo.pl, przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy
  w dowolnej formie zdeklarowali chęć dokonywania zakupów poprzez Sklep, zwanych dalej Klientami.
 4. Informacje zamieszczone na stronie Sklepu www.sklep.eo.pl nie stanowią oferty handlowej
  w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji Sklepu. Klient nadto zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe
  w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego, jak również Polityce prywatności dostępnej pod adresem: http://www.sklep.eo.pl/privacy_policy. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Oba dokumenty mają w stosunku do siebie charakter komplementarny. Ewentualna rozbieżność w ich treści jest niezamierzona.
  W razie ustalenia takich rozbieżności należy stosować te ich postanowienia, które w możliwie najszerszym zakresie zapewniają ochronę danych osobowych.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 7. Podane przy towarach ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 

§ 2.
WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy sklep.eo.pl
  i Klientem) za pośrednictwem sieci Internet (protokół http lub https).
 2. Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera
  z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze Sklepem.
 3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi elektroniczne:
  1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
   - wypełnienia formularza Rejestracji,
   - zaznaczenia pola „Zapoznałem się z regulaminem sklepu i akceptuję go”
   - kliknięcia pola „Zarejestruj”,
   - potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
   W formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko składającego zamówienie oraz nazwa użytkownika (login) i hasło. Istnieje dodatkowo możliwość uzupełnienia formularza o inne dane do realizacji wysyłki zamówień przez Sklep. Podanie cudzych danych do wysyłki wymaga uprzedniego upoważnienia Klienta przez podmiot wskazany do wysyłki, iż wyraził on zgodę na podanie jego danych (nazwa firmy, imienia, nazwiska, danych adresowych). Usługa Elektroniczna Konto, świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, żądania usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@eo.pl.
  2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
  4. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; lub Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.
 9. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 10. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
  2. do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Usługobiorcę: nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko składającego zamówienie oraz nazwa użytkownika (login) i hasło. Istnieje dodatkowo możliwość uzupełnienia formularza o inne dane do realizacji wysyłki zamówień przez Sklep. Podanie cudzych danych do wysyłki wymaga uprzedniego upoważnienia Klienta przez podmiot wskazany do wysyłki, iż wyraził on zgodę na podanie jego danych (nazwy firmy, imienia, nazwiska, danych adresowych).
  3. umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
 11. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest zawierana na czas nieokreślony.
 12. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 13. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieokreślony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia. Po upływie terminu wypowiedzenia Usługodawca usuwa Konto na Platformie B2B SKLEP.EO.PL.
  2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieokreślony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia. Po upływie terminu wypowiedzenia Usługodawca usuwa Konto na Platformie B2B SKLEP.EO.PL.
  3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieokreślony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
  4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron, po którym Konto na Platformie B2B SKLEP.EO.PL zostanie usunięte przez Usługodawcę.
 14. Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, i którym sklep.eo.pl przydzielił konto w Sklepie (z którym wiąże się nazwa użytkownika, login i hasło Użytkownika). Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikającej z danych posiadanych przez sklep.eo.pl. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień, które to zachowanie uznaje się za niedopuszczalne.
 15. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem podanym w § 1 oraz aktualność podanych przez Klienta danych.

 

§ 3.
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. eo Networks S.A. oraz Sklep nie odpowiadają za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, ingerencji osób trzecich).
 2. Wysyłając zamówienie ze strony www Sklepu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia. Odpowiedzialność Sklepu ogranicza się w takim wypadku wyłącznie do zwrotu wpłaconych przez Klienta środków pieniężnych tytułem anulowanego zamówienia, przy czym Sklep uprawniony jest do potrącenia wydatków, które poniósł tytułem anulowanego zamówienia, jeśli anulacja nastąpiła w związku z brakiem przestrzegania Regulaminu przez Klienta.
 3. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta otrzymują bieg następnego dnia roboczego. Klient może zamówić towar znajdujący się w Sklepie o specyfikacji tam podanej.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub niepełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody sklep.eo.pl.
 5. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach brutto (z obowiązującym podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za niezawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia. W takim wypadku stosuje się odpowiednio § 4.
 6. Do wszystkich zamówień na części BROTHER o wartości poniżej 350 pln netto doliczamy, opłatę dystrybucyjną w wysokości 36 pln brutto.
 7. Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia z żądaniem jest równoznaczne z upoważnieniem eo Networks S.A. do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym upoważnia Sklep do wysyłki faktury emailem, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF, przy czym Klient ma prawo wycofać swoją zgodę na powyższe w każdym czasie, wysyłając rezygnację na adres sklep@eo.pl.

 

§ 4.
DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę towarów, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep na prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych parametrach. W przypadku zgody klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.

 

§ 5.
DOSTAWA

 1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.
 2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
  1. transportem własnym
  2. lub za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
 3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka i dostawa”.
 5. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę. W razie uszkodzenia paczki, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi firmy dostarczającej, a następnie za pośrednictwem Sklepu. Zastrzeżenia dotyczące stanu dostarczonej przesyłki powinny zostać zgłoszone osobie dostarczającej przesyłkę i wymagają spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego każdej partii dostarczonych towarów, a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, do zgłoszenia ich i wystąpienia z reklamacją przy dostawie. Jednakże wady jakościowe ukryte mogą zostać zgłoszone w kolejnym dniu roboczym po ich wykryciu, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od chwili ich wykrycia.

 

§ 6.
PŁATNOŚCI

 1. Termin płatności ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem. Informacja o sposobie płatności zawarta jest w potwierdzeniu e-maili przesyłanym po złożeniu zamówienia. Termin realizacji systemowo ustalany jest dla poszczególnych zamówień i widoczny jest w zakładce zamówienia.
 2. Sklep udostępnia następujące sposoby płatności: przelewem na konto bankowe Sklepu podane w treści faktury VAT. Alior Bank: numer konta do wpłat: 48 2490 0005 0000 4600 8368 8737 (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
 3. W przypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem, przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części. W tytule płatności należy podać numer faktury VAT.
 5. Sklep w przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności lub przekroczenia limitu kredytu kupieckiego ustalonego przez Sklep może:
  1. wstrzymać realizację zamówienia (zamówień);
  2. zablokować możliwość dokonywania zakupów przez Klienta;
 6. Sklep nie przewiduje płatności przelewem za pośrednictwem serwisów transakcyjnych.
 7. Umowa zawarta ze Sklepem jest umową zawieraną na odległość.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, chyba że wynika to z obowiązujących przepisów.

 

§ 7.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Każdego Klienta i użytkownika Platformy B2B SKLEP.EO.PL obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu w zakładce „Polityka prywatności” http://www.sklep.eo.pl/privacy_policy.
 2. Zmiany wprowadzone w Polityce Prywatności nie mogą doprowadzić do pogwałcenia zasady, iż Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich Klientów/użytkowników, poza podmiotami oferującymi usługi powiązane lub podporządkowane utrzymaniu Platformy B2B SKLEP.EO.PL oraz składaniu i procedowaniu zamówień przez Sklep, szczegółowo wymienionymi w Polityce prywatności.
 3. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

§ 8.
DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podane przez Klienta: nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko składającego zamówienie oraz nazwa użytkownika (login) i hasło Klienta, nazwa firmy, imię, nazwisko i dane adresowe podmiotu, do którego nastąpić ma wysyłka, jak również dane bankowe Klienta zw. z przychodzącymi płatnościami za towar w Sklepie wprowadzane są do systemu sprzedaży (z systemu Sklepu służącego do fakturowania kontrahentów) w chwili, w której Klient zgłasza wolę dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klient zobowiązany jest na bieżąco weryfikować poprawność danych i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w tej mierze.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora do założenia Konta w Sklepie.
 3. Dane wykorzystane będą w celu wykonania zawartych umów sprzedaży lub podjęcia działań ofertowych na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane będą przetwarzane również w celu sporządzania zagregowanych statystyk sprzedażowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Klienta, dochodzenia należności przysługującej od Klienta, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.
 5. Klient może wyrazić dodatkową niezależną zgodę, w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na przesyłanie na podany przez niego w trakcie rejestracji Konta adres e-mail, informacji handlowej Administratora. Informacja ta będzie przesyłana w celach promocyjnych i marketingowych Administratora w ramach przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zgoda na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowej może być w każdej chwili cofnięta. Brak takiej zgody nie wpływa na obowiązek realizacji zamówienia przez Sklep.
 6. Podanie wszystkich danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wymienionych w Regulaminie danych osobowych wskazanych jako obowiązkowe w formularzu rejestrowym lub podanie danych nieprawidłowych powoduje brak możliwości realizacji umowy sprzedaży towarów zamawianych przez Sklep, jak również uniemożliwia prawidłowe świadczenie Usługi elektronicznej, skutkując odmową zawarcia umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych stanowi wymóg umowny.
 7. Dane osobowe przetwarzane są na czas wykonania i rozliczenia (do czasu ustawowych terminów przedawnienia roszczeń) umów sprzedaży zawieranych w ramach Sklepu lub obowiązywania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej związanej z utrzymywaniem Konta Klienta na Platformie B2B SKLEP.EO.PL.
 8. Dane osobowe przekazane w wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów wskazanych poniżej.
 9. Możliwi odbiorcy danych osobowych podanych w ramach Sklepu Internetowego:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki, firmom pocztowym lub kurierskim na zlecenie Administratora.
  2. Dane dotyczące zamówień Klienta (ilości, wartości) mogą być przekazywane w formie raportów do producenta towaru oferowanego w Sklepie.
  3. Cześć danych podanych w formularzach może być przekazana podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi powiązane lub podporządkowane działaniu Platformy B2B SKLEP.EO.PL – Usługodawcom tele/informatycznym świadczącym usługi na obsługę techniczną funkcjonowania Platformy, serwisom obsługującym płatności, dystrybucję, bankom, podmiotom zajmującym się promocją i marketingiem produktów lub usług ADO czy też innym podmiotom, z którymi ADO w tym zakresie współpracuje.
 10. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie niniejszego Regulaminu, przysługuje w każdym czasie prawo potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące i uzyskania następujących informacji:
  1. kategorii przetwarzanych danych osobowych,
  2. celach przetwarzania,
  3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  4. (w miarę możliwości) planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
  5. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby uprawnionej oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, które to prawa przysługują Użytkownikowi,
  6. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, które to prawo przysługuje Użytkownikowi,
  7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby uprawnionej – wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
  8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby uprawnionej,
  9. czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z takim przekazaniem.
 11. Każdy uprawniony, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo:
  1. wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO,
  2. do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego jej dotyczącej. Postępowanie przeciwko organowi nadzorczemu zostaje wszczęte przed sądem państwa członkowskiego, w którym organ nadzorczy ma siedzibę,
  3. do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem RODO. Postępowanie wszczyna się przed sądem państwa członkowskiego, w którym ADO ma siedzibę. Ewentualnie postępowanie takie może zostać wszczęte przed sądem państwa członkowskiego, w którym osoba, której dane dotyczą, ma miejsce zwykłego pobytu.
 12. Dochodzić praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub uzyskać dodatkowe informacje można u Inspektora Ochrony Danych Magdaleny Kusek-Krzykowskiej.
  Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych ADO:
  • pisemnie: ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa lub
  • mailowo: iod@eo.pl
 13. Szczegółowe zasady wykonywania wyżej wymienionych praw określa § 12 Polityki prywatności.
 14. Polityka prywatności określa pozostałe dane Klienta, które mogą być przetwarzane w ramach korzystania z Platformy B2B SKLEPU.EO.PL, zasady ich przetwarzania oraz kategorie odbiorców.

 

§ 9.
REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sklep. W razie uwzględnienia reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego lub braku u dystrybutora), Sklep zaoferuje do wyboru inny produkty, zaś w razie braku zgody na inny produkt zwróci kwotę otrzymaną od Klienta oraz wystawi korektę faktury VAT. Klient nie ma prawa odesłać towaru bez porozumienia ze Sklepem.
 2. Zakupione i doręczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem 3 miesięczną gwarancją producenta. Rękojmia w stosunkach między przedsiębiorcami jest wyłączona.
 3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: eo Networks S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@eo.pl
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji a w szczególności: rodzaju i daty wystąpienia wady, podania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Ułatwi to i przyspieszy rozparzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Odpowiedź Sklepu w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony o dostarczenie Produktu do Sprzedawcy na adres ul. Jagielińska 78 03-301 Warszawa. Koszt dostawy i odesłania reklamowanego produktu do Sklepu obciąża Klienta. Sklep nie będzie przyjmował przesyłek wysyłanych za pobraniem.

 

§ 10.
PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu chronione są prawami autorskimi Sklepu lub innych osób. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody Sklepu lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione.
 2. Zdjęcia oferowanych przez Sklep produktów, ich nazwy, logotypy są własnością Sklepu lub ich producentów i są wykorzystywane przez Sklep tylko w celach informacyjnych.

 

§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu Internetowego w ciągu dnia,
  2. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu Internetowego,
  3. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu Internetowego,
  4. przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu Internetowego,
  5. realizacji dużych zamówień w osobnych partiach
 2. Ilekroć w regulaminie mowa o przesyłaniu korespondencji e-mailem, oświadczenie uznaje się za prawnie skuteczne nawet wówczas, gdy zostało złożone bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Regulamin podlega prawu polskiemu. Regulamin może zostać zmieniony; aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.sklep.eo.pl (zakładka Regulamin). Klienci, którzy założyli na konto na Platformie B2B SKLEPU.EO.PL zostaną o zmianie uprzednio powiadomieni poprzez przesłanie informacji o zmianie na podany przez nich przy rejestracji adres e-mail.
 4. W razie braku akceptacji zmian Klient ma prawo wypowiedzenia na adres sklep@eo.pl w terminie 14 od otrzymania informacji o zmianie. Usługodawca usuwa w takim wypadku Konto w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu wypowiedzenia. W przypadku braku akceptacji dla zmian, Klient winien zaprzestać realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, pod rygorem uznania, iż Regulamin w nowym brzmieniu akceptuje.

Kontakt ze sklepem

Obsługa klienta:
poniedziałek - piątek
9:00 - 17:00