0

Osoby kontaktowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”,  uprzejmie informujemy, że EO NETWORKS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332547, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272604418, REGON: 141905973, jest administratorem Państwa danych osobowych (ADO) w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, stanowiska (funkcji) oraz danych kontaktowych (adres korespondencyjny, adres email i numer telefonu, numer faxu) loginów oraz innych danych osobowych wskazanych w umowie związanej ze świadczeniem usług lub dostawą towarów EO NETWORKS.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że:

 • Wskazane powyżej dane osobowe przetwarzane są przez ADO w celu wykonania kontaktu związanego z zawieraniem i wykonywaniem umów związanych ze świadczoną usługą lub dostawą towarów oraz wynikających z nich praw/obowiązków lub marketingiem produktów i usług własnych ADO,
  tj. odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO.
 • Wskazane powyżej dane osobowe zostały pozyskane przy zawieraniu lub wykonywaniu  umów związanych ze świadczoną usługą lub dostawą towarów EO NETWORKS.
 • Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania oraz zostaną usunięte z baz danych ADO niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania
  w celach wskazanych powyżej.
 • Dla realizacji ww. celów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom ADO, takim jak dostawcom usług teleinformatycznych, firmom dostawczym i kurierskim, firmom zajmującym się profesjonalną utylizacją dokumentów, firmom ubezpieczeniowym, firmom księgowym, bankom, audytorom prawnym i gospodarczym, producentom urządzeń będących przedmiotem świadczenia usług lub dostawy towarów.
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania od ADO zapewnienia łatwego dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Sprawami związanymi z dochodzeniem praw jak i przekazywaniem informacji nt. ochrony danych osobowych w naszej firmie zajmuje się Inspektor Ochrony Danych - Magdalena Kusek-Krzykowska. Wszelką korespondencję w temacie prosimy kierować mailowo na adres iod@eo.pl lub pisemnie na adres ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa.
 • ADO nie stosuje wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 • W przypadku uznania, że ADO narusza Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontakt ze sklepem

Obsługa klienta:
poniedziałek - piątek
9:00 - 17:00